بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CALAMINE – D توضیحات

مشخصات کامل دارو CALAMINE – D با کد 00190 drugname(نام دارو) : CALAMINE – D drugname(نام دارو) : CALAMINE – D dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو HYDRO QUINONE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDRO QUINONE با کد 02006 drugname(نام دارو) : HYDRO QUINONE drugname(نام دارو) : HYDRO QUINONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو SILVER SULFADIAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو SILVER SULFADIAZINE با کد 01128 drugname(نام دارو) : SILVER SULFADIAZINE drugname(نام دارو) : SILVER SULFADIAZINE dru date(تاریخ د..

ادامه مطلب

دارو MICONAZOLE NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو MICONAZOLE NITRATE با کد 00851 غیر بیمه ای drugname(نام دارو) : MICONAZOLE NITRATE drugname(نام دارو) : MICONAZOLE NITRATE dru date..

ادامه مطلب

دارو CROTAMITON توضیحات

مشخصات کامل دارو CROTAMITON با کد 00366 drugname(نام دارو) : CROTAMITON drugname(نام دارو) : CROTAMITON dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو KETOCONAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو KETOCONAZOLE با کد 00725 drugname(نام دارو) : KETOCONAZOLE drugname(نام دارو) : KETOCONAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو NITROFURAZONE توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROFURAZONE با کد 00909 drugname(نام دارو) : NITROFURAZONE drugname(نام دارو) : NITROFURAZONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو TOLNAFTATE توضیحات

مشخصات کامل دارو TOLNAFTATE با کد 01235 drugname(نام دارو) : TOLNAFTATE drugname(نام دارو) : TOLNAFTATE dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/06 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PHENYTOIN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENYTOIN SODIUM با کد 00997 drugname(نام دارو) : PHENYTOIN SODIUM drugname(نام دارو) : PHENYTOIN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب

دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) با کد 00161 drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) ..

ادامه مطلب