بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) با کد 01862 drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) d..

ادامه مطلب

دارو TRETINOIN توضیحات

مشخصات کامل دارو TRETINOIN با کد 01696 توليد داخل drugname(نام دارو) : TRETINOIN drugname(نام دارو) : TRETINOIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/08/07 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو METRONIDAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو METRONIDAZOLE با کد 01590 drugname(نام دارو) : METRONIDAZOLE drugname(نام دارو) : METRONIDAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو DICLOFENAC SODIUM با کد 00426 drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو TRETINOIN توضیحات

مشخصات کامل دارو TRETINOIN با کد 01244 drugname(نام دارو) : TRETINOIN drugname(نام دارو) : TRETINOIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/08/07 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو ERYTHROMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROMYCIN با کد 01491 drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/08 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PIROXICAM توضیحات

مشخصات کامل دارو PIROXICAM با کد 01016 drugname(نام دارو) : PIROXICAM drugname(نام دارو) : PIROXICAM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو BENZOYL PEROXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOYL PEROXIDE با کد 00139 drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 ..

ادامه مطلب

دارو BENZOYL PEROXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOYL PEROXIDE با کد 00137 drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/12 ش..

ادامه مطلب