بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو MENTHOL SALICYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو MENTHOL SALICYLATE با کد 00807 drugname(نام دارو) : MENTHOL SALICYLATE drugname(نام دارو) : MENTHOL SALICYLATE dru date(تاریخ دارو..

ادامه مطلب

دارو FIBRINOLYSIN توضیحات

مشخصات کامل دارو FIBRINOLYSIN با کد 00533 drugname(نام دارو) : FIBRINOLYSIN drugname(نام دارو) : FIBRINOLYSIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/13 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو METHYL SALICYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL SALICYLATE با کد 00831 drugname(نام دارو) : METHYL SALICYLATE drugname(نام دارو) : METHYL SALICYLATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 ش..

ادامه مطلب

دارو TRIAMCINOLONE N.N توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIAMCINOLONE N.N با کد 01251 drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE N.N drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE N.N dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو ZINC OXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ZINC OXIDE با کد 01316 drugname(نام دارو) : ZINC OXIDE drugname(نام دارو) : ZINC OXIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو FLUOCINOLONE ACETONIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUOCINOLONE ACETONIDE با کد 00545 drugname(نام دارو) : FLUOCINOLONE ACETONIDE drugname(نام دارو) : FLUOCINOLONE ACETONIDE dru dat..

ادامه مطلب

دارو BURN OINTMENT (FOR MINOR BURNS) توضیحات

مشخصات کامل دارو BURN OINTMENT (FOR MINOR BURNS) با کد 00183 drugname(نام دارو) : BURN OINTMENT (FOR MINOR BURNS) drugname(نام دارو) : BURN OINTMENT (FOR ..

ادامه مطلب

دارو TETRACYCLINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TETRACYCLINE HCL با کد 01208 drugname(نام دارو) : TETRACYCLINE HCL drugname(نام دارو) : TETRACYCLINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو CLOBETASOL PROPIONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOBETASOL PROPIONATE با کد 03380 drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE dru date(تاریخ دارو..

ادامه مطلب

دارو PAROMO MYCIN – U توضیحات

مشخصات کامل دارو PAROMO MYCIN – U با کد 01720 drugname(نام دارو) : PAROMO MYCIN – U drugname(نام دارو) : PAROMO MYCIN – U dru date(تاریخ ..

ادامه مطلب