بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01040 بيمارستاني (منحصراً در پرونده بستری) drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : POVIDONE IO..

ادامه مطلب

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01035 بيمارستاني (منحصراً در پرونده بستری) drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : POVIDONE IODI..

ادامه مطلب

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01034 بيمارستاني (منحصراً در پرونده بستری) drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : POVIDONE IODI..

ادامه مطلب

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01031 بيمارستاني (منحصراً در پرونده بستری) drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : P..

ادامه مطلب

دارو SALICYLIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو SALICYLIC ACID با کد 01668 drugname(نام دارو) : SALICYLIC ACID drugname(نام دارو) : SALICYLIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو METHOXSALEN توضیحات

مشخصات کامل دارو METHOXSALEN با کد 00829 drugname(نام دارو) : METHOXSALEN drugname(نام دارو) : METHOXSALEN dru date(تاریخ دارو) : 1390/09/22 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو CHLOR HEXIDINE GLUCONATE + DETERGENT توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR HEXIDINE GLUCONATE + DETERGENT با کد 00269 drugname(نام دارو) : CHLOR HEXIDINE GLUCONATE + DETERGENT drugname(نام دارو) : CHLOR HEXIDINE GLU..

ادامه مطلب

دارو CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) با کد 01374 drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) d..

ادامه مطلب

دارو ERYTHROMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROMYCIN با کد 01492 drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/18 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE با کد 00327 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب