بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو TRIPLE SULFA توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIPLE SULFA با کد 01264 drugname(نام دارو) : TRIPLE SULFA drugname(نام دارو) : TRIPLE SULFA dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE با کد 00325 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو CONGUGATED ESTROGENS توضیحات

مشخصات کامل دارو CONGUGATED ESTROGENS با کد 00353 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CONGUGATED ESTROGENS drugname(نام دارو) : CONGUGATED ESTROGENS dru dat..

ادامه مطلب

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE با کد 11225 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو DIENESTROL توضیحات

مشخصات کامل دارو DIENESTROL با کد 01465 توليد داخل drugname(نام دارو) : DIENESTROL drugname(نام دارو) : DIENESTROL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد د..

ادامه مطلب

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE با کد 02230 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو MICONAZOLE NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو MICONAZOLE NITRATE با کد 00850 غیر بیمه ای drugname(نام دارو) : MICONAZOLE NITRATE drugname(نام دارو) : MICONAZOLE NITRATE dru date..

ادامه مطلب