بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01038 drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 ش..

ادامه مطلب

دارو PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) توضیحات

مشخصات کامل دارو PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) با کد 02179 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDI..

ادامه مطلب