بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو METRONIDAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو METRONIDAZOLE با کد 00846 drugname(نام دارو) : METRONIDAZOLE drugname(نام دارو) : METRONIDAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو NYSTATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NYSTATIN با کد 00924 drugname(نام دارو) : NYSTATIN drugname(نام دارو) : NYSTATIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو ESTRADIOL توضیحات

مشخصات کامل دارو ESTRADIOL با کد 03005 drugname(نام دارو) : ESTRADIOL drugname(نام دارو) : ESTRADIOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/11/29 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو TRIPLE SULFA توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIPLE SULFA با کد 01265 drugname(نام دارو) : TRIPLE SULFA drugname(نام دارو) : TRIPLE SULFA dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) توضیحات

مشخصات کامل دارو PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) با کد 00451 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTO..

ادامه مطلب

دارو CLOTRIMAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE با کد 00328 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب