بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو LEUCOREX® توضیحات

مشخصات کامل دارو LEUCOREX® با کد 5496 drugname(نام دارو) : LEUCOREX® drugname(نام دارو) : LEUCOREX® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug cod..

ادامه مطلب

دارو MYCOCIN® توضیحات

مشخصات کامل دارو MYCOCIN® با کد 10346 drugname(نام دارو) : MYCOCIN® drugname(نام دارو) : MYCOCIN® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug cod..

ادامه مطلب