بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو Insulin Glargin (Lantus)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Insulin Glargin (Lantus)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 09599 تجویز توسط متخصص – برای دیابت drugname(نام دارو) : Insulin Glargin (..

ادامه مطلب

دارو Imiglucerase (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Imiglucerase (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 02080 تجویز توسط متخصص وباتشکیل پرونده درمان بیماران مبتلا به بیماری گوشه drugname(نام دا..

ادامه مطلب

دارو Caspofungin(Cancidas) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Caspofungin(Cancidas) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 06758 تجویز توسط متخصص و بیمارستانی به عنوان آنتی بیوتیک و ضد قارچ drugname(نام دارو) : Caspofun..

ادامه مطلب

دارو VINORELBINE توضیحات

مشخصات کامل دارو VINORELBINE با کد 05005 تجویز متخصص خون و انکولوژی drugname(نام دارو) : VINORELBINE drugname(نام دارو) : VINORELBINE dru date(تاریخ دارو) : 1390/..

ادامه مطلب

دارو LIDOCAINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو LIDOCAINE HCL با کد 00759 بيمارستاني drugname(نام دارو) : LIDOCAINE HCL drugname(نام دارو) : LIDOCAINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب

دارو PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED توضیحات

مشخصات کامل دارو PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED با کد 09576 بیماران خاص و تشکیل پرونده drugname(نام دارو) : PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED drugname(..

ادامه مطلب

دارو POTASSIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو POTASSIUM CHLORIDE با کد 01340 drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو MEROPENEM توضیحات

مشخصات کامل دارو MEROPENEM با کد 03283 بیمارستانی و تجویزمتخصص drugname(نام دارو) : MEROPENEM drugname(نام دارو) : MEROPENEM dru date(تاریخ دارو) : 1388/1..

ادامه مطلب

دارو PIPERACILLIN / TAZOBACTAM توضیحات

مشخصات کامل دارو PIPERACILLIN / TAZOBACTAM با کد 02081 بیمارستانی drugname(نام دارو) : PIPERACILLIN / TAZOBACTAM drugname(نام دارو) : PIPERACILLIN..

ادامه مطلب

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 01148 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 ش..

ادامه مطلب