بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو LIDOCAINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو LIDOCAINE HCL با کد 00758 توليد داخل drugname(نام دارو) : LIDOCAINE HCL drugname(نام دارو) : LIDOCAINE HCL dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب