سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها

بانک اطلاعات انواع داروها - فهرست کامل داروهای گیاهی سایت

دارو PROPAFENONE  HCL توضیحات 0

دارو PROPAFENONE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPAFENONE HCL با کد 01777 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PROPAFENONE HCL drugname(نام دارو) : PROPAFENONE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو HYDROXYZINE  HCL توضیحات 0

دارو HYDROXYZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDROXYZINE HCL با کد 00650 drugname(نام دارو) : HYDROXYZINE HCL drugname(نام دارو) : HYDROXYZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00650 شکل دارو :...

دارو ALPRAZOLAM توضیحات 0

دارو ALPRAZOLAM توضیحات

مشخصات کامل دارو ALPRAZOLAM با کد 01382 drugname(نام دارو) : ALPRAZOLAM drugname(نام دارو) : ALPRAZOLAM dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01382 شکل دارو : Scored Tab دوز...

دارو APOMORPHINE HCL , 1/2 H20 توضیحات 0

دارو APOMORPHINE HCL , 1/2 H20 توضیحات

مشخصات کامل دارو APOMORPHINE HCL , 1/2 H20 با کد 00101 بيمارستاني drugname(نام دارو) : APOMORPHINE HCL , 1/2 H20 drugname(نام دارو) : APOMORPHINE HCL , 1/2 H20 dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد...

دارو ESTRADIOL VALERATE  توضیحات 0

دارو ESTRADIOL VALERATE توضیحات

مشخصات کامل دارو ESTRADIOL VALERATE با کد 00502 drugname(نام دارو) : ESTRADIOL VALERATE drugname(نام دارو) : ESTRADIOL VALERATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/29 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00502 شکل دارو :...

دارو VITAMIN  D3 (COLECALCIFEROL) توضیحات 0

دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) با کد 01304 drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/15 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01304...

دارو URSODEOXYCHOLIC  ACID توضیحات 0

دارو URSODEOXYCHOLIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو URSODEOXYCHOLIC ACID با کد 01273 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : URSODEOXYCHOLIC ACID drugname(نام دارو) : URSODEOXYCHOLIC ACID dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو SODIUM  POLYSTYRENE   SULFONATE توضیحات 0

دارو SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE با کد 01156 drugname(نام دارو) : SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE drugname(نام دارو) : SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE dru date(تاریخ دارو) : 1389/04/15 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01156...

دارو VALPROATE  SODUIM توضیحات 0

دارو VALPROATE SODUIM توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODUIM با کد 01724 drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM dru date(تاریخ دارو) : 1387/08/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01724 شکل دارو :...

دارو ERYTHROPOIETIN  (EPOETIN) توضیحات 0

دارو ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) با کد 00501 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) drugname(نام دارو) : ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) dru date(تاریخ دارو) : 1391/04/27 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ