بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو VASOPRESSIN (OR LYPRESSIN) توضیحات

مشخصات کامل دارو VASOPRESSIN (OR LYPRESSIN) با کد 01277 بيمارستاني drugname(نام دارو) : VASOPRESSIN (OR LYPRESSIN) drugname(نام دارو) : VASOPRESSIN (OR LYPRESSIN) ..

ادامه مطلب

دارو TRIAMCINOLONE N.N. POMMADE -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIAMCINOLONE N.N. POMMADE -T* با کد 60410 drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE N.N. POMMADE -T* drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE N.N. ..

ادامه مطلب

دارو STARCH توضیحات

مشخصات کامل دارو STARCH با کد 01170 drugname(نام دارو) : STARCH drugname(نام دارو) : STARCH dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 0117..

ادامه مطلب

دارو trastuzomab(Herceptin) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو trastuzomab(Herceptin) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 02481 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست- تشکیل پرونده وباتجویز بر اساس گایدلاین ..

ادامه مطلب

دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) با کد 02191 توليد داخل drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL)..

ادامه مطلب

دارو DACTINOMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو DACTINOMYCIN با کد 00378 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : DACTINOMYCIN drugname(نام دارو) : DACTINOMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1390/..

ادامه مطلب

دارو FERROUS SULFATE – F SR توضیحات

مشخصات کامل دارو FERROUS SULFATE – F SR با کد 02050 توليد داخل drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE – F SR drugname(نام دارو) : FERR..

ادامه مطلب

دارو DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE با کد 01476 drugname(نام دارو) : DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE drugname(نام دارو) : DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE ..

ادامه مطلب

دارو CONGUGATED ESTROGENS توضیحات

مشخصات کامل دارو CONGUGATED ESTROGENS با کد 00354 drugname(نام دارو) : CONGUGATED ESTROGENS drugname(نام دارو) : CONGUGATED ESTROGENS dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب

دارو MEMORAL® توضیحات

مشخصات کامل دارو MEMORAL® با کد 10792 drugname(نام دارو) : MEMORAL® drugname(نام دارو) : MEMORAL® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug cod..

ادامه مطلب