بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BALANCED SALT توضیحات

مشخصات کامل دارو BALANCED SALT با کد 00132 بيمارستاني و با تجويز متخصص drugname(نام دارو) : BALANCED SALT drugname(نام دارو) : BALANCED SALT dru da..

ادامه مطلب

دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% با کد 04862 drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% dru ..

ادامه مطلب

دارو TESTOSTERONE ENANTATE توضیحات

مشخصات کامل دارو TESTOSTERONE ENANTATE با کد 01201 drugname(نام دارو) : TESTOSTERONE ENANTATE drugname(نام دارو) : TESTOSTERONE ENANTATE dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو ATRACURIUM BESYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو ATRACURIUM BESYLATE با کد 00117 بيمارستاني drugname(نام دارو) : ATRACURIUM BESYLATE drugname(نام دارو) : ATRACURIUM BESYLATE dru date..

ادامه مطلب

دارو PHENO BARBITAL توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENO BARBITAL با کد 00982 drugname(نام دارو) : PHENO BARBITAL drugname(نام دارو) : PHENO BARBITAL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 ش..

ادامه مطلب

دارو DIPYRIDAMOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPYRIDAMOLE با کد 00461 drugname(نام دارو) : DIPYRIDAMOLE drugname(نام دارو) : DIPYRIDAMOLE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو AMINOACID 10% توضیحات

مشخصات کامل دارو AMINOACID 10% با کد 00056 بيمارستاني و یا تجویز متخصص drugname(نام دارو) : AMINOACID 10% drugname(نام دارو) : AMINOACID 10% dru date..

ادامه مطلب

دارو METHOTREXATE (AS SODIUM) توضیحات

مشخصات کامل دارو METHOTREXATE (AS SODIUM) با کد 00824 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : METHOTREXATE (AS SODIUM) drugname(نام دارو) : METHOTREXATE (AS SODIUM) dr..

ادامه مطلب

دارو GONADORELIN ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو GONADORELIN ACETATE با کد 00605 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : GONADORELIN ACETATE drugname(نام دارو) : GONADORELIN ACETATE dru date..

ادامه مطلب

دارو IGM-ENRICHED HUMAN (IMMUNE GLOBULIN) توضیحات

مشخصات کامل دارو IGM-ENRICHED HUMAN (IMMUNE GLOBULIN) با کد 01539 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IGM-ENRICHED HUMAN (IMMUNE GLOBULIN) drugname(نام دا..

ادامه مطلب