بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو RIFAMPIN (REFAMPICIN) توضیحات

مشخصات کامل دارو RIFAMPIN (REFAMPICIN) با کد 01100 بيمارستاني drugname(نام دارو) : RIFAMPIN (REFAMPICIN) drugname(نام دارو) : RIFAMPIN (REFAMPICIN) dru da..

ادامه مطلب

دارو FLUCONAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUCONAZOLE با کد 00538 drugname(نام دارو) : FLUCONAZOLE drugname(نام دارو) : FLUCONAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو AMOXICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMOXICILLIN با کد 00076 drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/21 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو MOLGRAMOSTIM (GMCSF) توضیحات

مشخصات کامل دارو MOLGRAMOSTIM (GMCSF) با کد 00862 بیمارستانی و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MOLGRAMOSTIM (GMCSF) drugname(نام دارو) : MOLGRAMOSTIM (GM..

ادامه مطلب

دارو LAMOTRIGINE توضیحات

مشخصات کامل دارو LAMOTRIGINE با کد 02150 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : LAMOTRIGINE drugname(نام دارو) : LAMOTRIGINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو PYRIDOSTIGMINE BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PYRIDOSTIGMINE BROMIDE با کد 01080 drugname(نام دارو) : PYRIDOSTIGMINE BROMIDE drugname(نام دارو) : PYRIDOSTIGMINE BROMIDE dru dat..

ادامه مطلب

دارو DEXTROMETHORPHAN HBR توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROMETHORPHAN HBR با کد 00406 drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو TETRACAINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TETRACAINE HCL با کد 01204 بيمارستاني drugname(نام دارو) : TETRACAINE HCL drugname(نام دارو) : TETRACAINE HCL dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو ENOXAPARINE توضیحات

مشخصات کامل دارو ENOXAPARINE با کد 02294 بیمارستانی و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ENOXAPARINE drugname(نام دارو) : ENOXAPARINE dru da..

ادامه مطلب

دارو MESALAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو MESALAZINE با کد 00813 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MESALAZINE drugname(نام دارو) : MESALAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب