بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو ALBUMIN (HUMAN) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALBUMIN (HUMAN) با کد 00027 بیمارستانی و یا تجویز متخصص drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) drugname(نام دارو) : ALBUMIN (HUMAN) ..

ادامه مطلب

دارو ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) توضیحات

مشخصات کامل دارو ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) با کد 00008 drugname(نام دارو) : ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) drugname(نام دارو) : ACETAMINOPHEN (PA..

ادامه مطلب

دارو RITODRINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو RITODRINE HCL با کد 01108 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : RITODRINE HCL drugname(نام دارو) : RITODRINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب

دارو SALMETEROL/FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو SALMETEROL/FLUTICASONE با کد 04793 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SALMETEROL/FLUTICASONE drugname(نام دارو) : SALMETEROL/FLUTICASONE dru d..

ادامه مطلب

دارو THYROTROPIN توضیحات

مشخصات کامل دارو THYROTROPIN با کد 01693 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : THYROTROPIN drugname(نام دارو) : THYROTROPIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخص..

ادامه مطلب

دارو GENTIAN VIOLET (LOCAL) توضیحات

مشخصات کامل دارو GENTIAN VIOLET (LOCAL) با کد 60040 drugname(نام دارو) : GENTIAN VIOLET (LOCAL) drugname(نام دارو) : GENTIAN VIOLET (LOCAL) dru..

ادامه مطلب

دارو METOPROLOL SUCCINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METOPROLOL SUCCINATE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE dru ..

ادامه مطلب

دارو RESORCINOL (RESORCIN) توضیحات

مشخصات کامل دارو RESORCINOL (RESORCIN) با کد 01096 drugname(نام دارو) : RESORCINOL (RESORCIN) drugname(نام دارو) : RESORCINOL (RESORCIN) dru date(تاریخ دارو..

ادامه مطلب

دارو CEFEPIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFEPIME با کد 02417 بیمارستانی و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : CEFEPIME drugname(نام دارو) : CEFEPIME dru date(تاریخ دارو) : 1390/05..

ادامه مطلب

دارو AMPICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMPICILLIN با کد 01386 drugname(نام دارو) : AMPICILLIN drugname(نام دارو) : AMPICILLIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب