سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

بایگانی‌ماهانه: آوریل 2017

دارو CIMETIDIME توضیحات 0

دارو CIMETIDIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CIMETIDIME با کد 00290 drugname(نام دارو) : CIMETIDIME drugname(نام دارو) : CIMETIDIME dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00290 شکل دارو : FC Tab دوز...

دارو VALPROATE  SODUIM   توضیحات 0

دارو VALPROATE SODUIM توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODUIM با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) :...

دارو MEFENAMIC  ACID توضیحات 0

دارو MEFENAMIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو MEFENAMIC ACID با کد drugname(نام دارو) : MEFENAMIC ACID drugname(نام دارو) : MEFENAMIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : شکل دارو : FC Tab دوز...

دارو CALCITONIN  SALMON توضیحات 0

دارو CALCITONIN SALMON توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCITONIN SALMON با کد 01415 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CALCITONIN SALMON drugname(نام دارو) : CALCITONIN SALMON dru date(تاریخ دارو) : 1390/04/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو NALOXONE توضیحات 0

دارو NALOXONE توضیحات

مشخصات کامل دارو NALOXONE با کد 01341 drugname(نام دارو) : NALOXONE drugname(نام دارو) : NALOXONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01341 شکل دارو : Inj دوز دارو...

دارو DEXA METHASONE PHOSPHATE  (AS  DISODUM) توضیحات 0

دارو DEXA METHASONE PHOSPHATE (AS DISODUM) توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXA METHASONE PHOSPHATE (AS DISODUM) با کد 00399 drugname(نام دارو) : DEXA METHASONE PHOSPHATE (AS DISODUM) drugname(نام دارو) : DEXA METHASONE PHOSPHATE (AS DISODUM) dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد...

دارو AMANTADINE   HCL توضیحات 0

دارو AMANTADINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو AMANTADINE HCL با کد 00051 drugname(نام دارو) : AMANTADINE HCL drugname(نام دارو) : AMANTADINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00051 شکل دارو :...

دارو NAPHAZOLINE  ANTAZOLINE توضیحات 0

دارو NAPHAZOLINE ANTAZOLINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NAPHAZOLINE ANTAZOLINE با کد 00888 drugname(نام دارو) : NAPHAZOLINE ANTAZOLINE drugname(نام دارو) : NAPHAZOLINE ANTAZOLINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00888 شکل دارو :...

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات 0

دارو IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو IMMUNE GLOBULIN با کد 00918 بیمارستانی و یا تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 1388/02/28 شرط تعهد : بیمارستانی و یا...

دارو Valsartan (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Valsartan (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Valsartan (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 07095 تولید داخل – ضد پر فشاری خون drugname(نام دارو) : Valsartan (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Valsartan (بر اساس...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان